Ukázky projektů

Image

BD Uničov - Snížení energetické náročnosti


Projekt řešil nevyhovující tepelně technické požadavky normy ČSN 73 0540, která stanovuje závazné požadavky na minimální hodnotu tepelného odporu staveb. Hlavními aktivitami projektu bylo zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, výměna oken a dveří na obálce budovy.

Příjemce: Společenství vlastníků Opletalova 686, 687, 688, Uničov
Příspěvek EU: 1 133 902 Kč

Image

Revitalizace bytového domu Hradecká 622/47 a 823/49 v Opavě


Jedním z přínosů projektu v důsledku snížení energetické náročnosti budovy bylo snížení emisí skleníkových plynů a primárních částic a prekurzorů sekundárních částic. To má vliv na zlepšení kvality ovzduší a tím na potenciální snížení výskytu respiračních onemocnění. Dále došlo ke snížení konečné spotřeby energie domácností, což má vliv na zvýšení životní úrovně obyvatel domu a zároveň snížení případného rizika sociálního vyloučení rodin s nízkými příjmy, čímž dojde ke zvýšení kvality života. Také se zvýšil estetický dojem bytového domu a tím i celkového dojmu veřejného prostranství.

Příjemce: Společenství vlastníků jednotek Opava, Hradecká 622/47 a 823/49
Příspěvek EU: 440 595 Kč

Image

Oprava a zateplení BD Hálkova 1683, 1684, Česká Lípa


Náklady na energie představují v dnešní době vysokou zátěž pro domácnosti. Snížení energetické náročnosti tohoto bytového domu přispělo ke zredukování nákladů na energie a zároveň došlo ke zvýšení životní úrovně obyvatel žijících v bytovém domě. Navíc díky nízkým tepelným ztrátám je možné v dobře tepelně izolovaném domě později zahájit a dříve ukončit topnou sezónu.

Příjemce: Společenství vlastníků jednotek Hálkova 1683-1684, Česká Lípa
Příspěvek EU: 467 256 Kč

Image

Zateplení bytového domu Bystrá nad Jizerou č.p.58


Díky projektu předpokládáme úsporu celkové dodávané energie ve výši cca 176 MWh/rok, tj. roční úspora ve výši cca 69,8%. V projektu bylo realizováno zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy, tj. zateplení fasády, zateplení střešní konstrukce (na podlaze půdy), zateplení stropů (stropní konstrukce ve sklepních prostorech) a výměna výplní otvorů.

Příjemce: Stavební bytové družstvo Semily
Příspěvek EU: 479 958 Kč

Image

Oprava zateplení a balkónů BD Riegerova 1311/15


Obyvatele bytového domu v Riegerově ulici č. p. 1311/15 trápilo zatékání panelovými spárami. V letních měsících se potýkali s nadprůměrně vysokými teplotami, jelikož docházelo k přehřívání domu. I během zimních měsíců bylo obtížné dosáhout v domě komfortních teplot. Kromě samotného zateplení obvodových konstrukcí a balkónů se díky projektu zrealizovalo také zateplení střešního pláště. Projekt přispěl ke snížení energetické náročnosti bytového domu a jeho regeneraci.

Příjemce: Společenství vlastníků jednotek domu Riegerova 15 v Chebu
Příspěvek EU: 4 017 773 Kč

Image

Revitalizace bytového domu Traťová 589/2, Brno


Revitalizace bytového domu vyřešila nedostatečnou izolaci a vysokou tepelnou propustnost obvodových stěn domu a také stropu prvního nadzemního podlaží. Mezi hlavní přínosy projektu patří snížení spotřeby tepla, snížení spotřeby fosilních paliv, snížení emisí, rekonstrukce obálky domu a zvýšení kvality bydlení.

Příjemce: Společenství vlastníků Traťová 589/2
Příspěvek EU: 444 150 Kč

Image

Oprava a modernizace domu Chládkova 29abc, Brno – Žabovřesky


Projekt vyřešil opakované poruchy střešního pláště a vysokou energetickou náročnost domu. Cílem bylo zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy a zateplení stropu půdy. Byly tak sníženy náklady na vytápění, zamezen prostup vlhkosti střešním pláštěm domu a sníženy dopady provozu budovy na životní prostředí.

Příjemce: Společenství vlastníků jednotek Chládkova 29 Brno
Příspěvek EU: 757 554 Kč

Image

BD Černošín, Javorová 291-292


V Černošíně byla provedena komplexní rekonstrukce bytového domu. Ta spočívala v zateplení obvodového pláště, úpravě a zateplení střechy včetně půdy, a ve výměně vybraných otvorových výplní. V souvislosti se zateplením obvodového pláště byla provedena i další opatření - renovace balkónů, zemní práce a v neposlední řadě oprava hydroizolace ve spodní části obvodových konstrukcí.

Příjemce: Společenství vlastníků jednotek v Černošíně, Javorová 291-292
Příspěvek EU: 1 694 365 Kč

Image

Revitalizace BD - zateplení Lexova 2326-2329, Pardubice


Bytový dům byl před realizací projektu pouze udržován v dobrém technickém stavu, bez řešení vysoké energetické náročnosti objektu. Nehospodárnost a neekologičnost objektu byla vyřešena zateplením obvodového pláště objektu, části stropu prvního nadzemního podlaží a půdy.

Příjemce: Společenství vlastníků domu č. p. 2326 - 2329 Lexova, Pardubice
Příspěvek EU: 1 405 751 Kč

Image

Zateplení BD - Poštovní 667, Horní Slavkov


Ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií vyplynula nutnost zateplení bytového domu v Poštovní ulici v Horním Slavkově. Cílem projektu bylo dosažení snížení energetické náročnosti objektu a snížení plateb za dodávky energie na vytápění. Těchto cílů bylo dosaženo zateplením obvodového pláště bytového domu.

Příjemce: Společenství vlastníků jednotek ul. Poštovní 667/21, 357 31 Horní Slavkov
Příspěvek EU: 658 818 Kč

Image

Zateplení BD Veltrusy čp. 564


Před realizací projektu dosahovala celková dodaná energie na vstupu do budovy BD Veltrusy až 248,378MWh/rok. Obyvatelé se tedy rozhodli zlepšit stav objektu, aby lépe vyhovoval současnému standardu bydlení, a zároveň zlepšit tepelně technické vlastnosti objektu. Obvodový plášť objektu byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Dále byla provedena výměna vchodových dveří a oken v suterénu.

Příjemce: Společenství vlastníků pro dům čp. 564 Veltrusy
Příspěvek EU: 691 719 Kč

Image

Zateplení bytového domu Žďárská č.p.716-717, Nové Město na Moravě


Z hlediska energetické náročnosti byla před realizací budova BD Žďárská č.p. 716-717 klasifikována do třídy E – NEHOSPODÁRNÁ. Realizací projektu bylo dosaženo klasifikace třídy C – ÚSPORNÁ. Tohoto bylo dosaženo zateplením všech fasád. Dále bylo provedeno vyregulování otopné soustavy seřízením všech regulačních armatur.

Příjemce: Společenství vlastníků domu Žďárská 716/717
Příspěvek EU: 246 058 Kč

Image

Jaroměř, Revitalizace - zateplení bytového objektu Na Obci čp. 843


Obyvatelé bytového objektu v Jaroměři vyřešili jeho vysokou energetickou náročnost a tím i nehospodárný a neekologický provoz. Hlavními aktivitami projektu byly stavební práce - zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna oken a oprava lodžií.

Příjemce: Společenství pro dům Na Obci 843 v Jaroměři
Příspěvek EU: 2 333 313 Kč

Image

Zateplení SVJ Kamenická, Děčín


Bytový dům měl četné nedostatky vyplývající z jeho stáří a typu konstrukce, které se odrážely ve vyšší energetické náročnosti (třída E). To bylo vyřešeno realizací projektu. Konkrétně zateplením obvodových stěn objektu (průčelí a štítů), zateplením soklu tepelnou izolací a zateplením ostění a nadpraží oken.

Příjemce: Společenství vlastníků jednotek domu Kamenická 290/110, 297/108, Děčín II
Příspěvek EU: 929 196 Kč

Image

Snížení energetické náročnosti bytového domu Blok 15, Most


Bytový dům se z hlediska neobnovitelné primární energie posunul ze třídy G (MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ) do třídy B (VELMI HOSPODÁRNÁ) a to díky výměně otopného systému. Původní nehospodárný systém byl nahrazen moderními přímotopy. Předpokládaná celková dodaná energie na vytápění byla tedy snížena o 65% ze 478 na 160 kWh/(m2*rok).

Příjemce: Günther Mayer
Příspěvek EU: 4 714 181 Kč

Image

Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 30 a 31 v Hajnici


Původně instalovaný kotel na uhlí byl nahrazen efektivním tepelným čerpadlem typu vzduch/voda. Společně s dalšími úpravami domu došlo ke snížení nákladů na vytápění a jeho dopadu na životní prostředí.

Příjemce: OBEC HAJNICE
Příspěvek EU: 2 500 714 Kč

Image

BD Sokolovská, Znojmo


Součástí modernizace BD byla i výměna otopného systému. Solární termické kolektory s akumulační nádrží nahradily původní plynové kotle. Předpokládané snížení dodané energie dosahuje 50%.

Příjemce: AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
Příspěvek EU: 4 379 023 Kč